Connect with us

URBAN SERV S.A. anunţă începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 poziții de membru în Consiliul de Administraţie!

urban serv - Moldova Invest

Botoșani

URBAN SERV S.A. anunţă începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 poziții de membru în Consiliul de Administraţie!

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

MUNICIPIUL BOTOȘANI, în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societatii URBAN SERV S.A Botosani pentru un mandat de 4 ani.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

• cel puţin doi membri trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar;
• cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă exepriență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;
• cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă in domeniul tehnic;
• în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
• în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;
• majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;
• o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
• membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
• selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;
• candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 si in concordanta cu Scrisoarea de aşteptări.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Finanțare de 1,5 milioane pentru continuarea reabilitării sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga din Botoșani

Condiţiile generale de participare sunt:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;
• capacitate deplină de exerciţiu;
• stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
• să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, sa nu i fi fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de performanta sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
• nu au înscrieri în cazierul judiciar;
• nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:
1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie

Criterii de selecție

Moldova Invest îți recomandă și ...   Botoșani: Strada Grigore Antipa și Aleea Smârdan vor fi asfaltate

Competenţe:

• Competenţe specifice sectorului;
• Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
• Competenţe de guvernanţă corporativă;
• Competenţe sociale şi personale;
• Experienţă pe plan naţional şi internaţional

Trăsături:
• Integritate, reputaţie şi comportament etic;
• Independenţă;
• Expunere politică;
• Dinamism, determinare;
• Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Dosarul de însciere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

• copia actului de identitate;
• copia diplomelor de studii;
• curriculum vitae
• extras Revisal / copie dupa carnetul de munca / copie dupa contract mandat /adeverinte doveditoare ale experientei in munca si administrare/ conducere;
• cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
• cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare /declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
• declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;
• declaraţie pe proprie răspundere că informatiile continute in CV si dosarul de candidatura corespund realitatii conform formular nr.5
• declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;
• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;
• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.
• Declaratie pe propria raspundere in privinta situatiei societatilor pe care le-a administrat sau condus candidatul conform formular 10.

Moldova Invest îți recomandă și ...   Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Santa Mare, județul Botoșani

∗ Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI ( www.primariabt.ro) şi pe pagina de internet a Societatii (www.urbanserv.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 12.07.2023, ora 12.00 la registratura Societatii URBAN SERV SA, Str. 1 Decembrie Nr.19, Botosani, Judetul Botosani în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societatii URBAN SERV S.A” , precum numele şi prenumele candidatului sau va fi trimis prin intermediul Postei cu confirmare de primire. O copie a dosarului de candidatura va fi transmisa obligatoriu pe adresa expertului independent, foxconsiliu@gmail.com pana la aceeasi data si ora.
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul postei electornice si telefonic.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0799.35.85.82


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botoșani

To Top