Connect with us

Urban Serv SA Botoşani organizează concurs de angajare pentru un specialist în achiziţii publice!

urban serv - Moldova Invest

Botoșani

Urban Serv SA Botoşani organizează concurs de angajare pentru un specialist în achiziţii publice!

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Societatea URBAN SERV SA Botoşani organizează, în perioada 4 august – 30 august 2023, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de execuție de Specialist achiziții publice, în cadrul Biroului Achiziții Aprovizionare,  cod COR 332301.

Concursul pentru ocuparea postului de Specialist achiziții publice din cadrul societății URBAN SERV S.A. Botoșani va avea loc la sediul societății situat în str. 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va cuprinde următoarele probe:

 • Selecția dosarelor: 24 august 2023;
 • Proba scrisă: 28 august 2023, ora 10:00;
 • Interviul și proba practică (procedură de achiziție) – 30 august 2023 ora 10:00.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 04.08.2023 – 23.08.2023 inclusiv, ora 13:00.

Condiții generale de participare la concurs :

 • are cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștinte limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități medicale abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfătuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Pavilionul Materno-Infantil al Spitalului Municipal Dorohoi va fi operațional începând cu luna mai! Investiție de peste 20 de milioane de lei

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an;
 • experiența în achiziții publice constituie un avantaj;
 • cunoștințe operare PC;

Acte necesare înscrierii:

 • cerere de înscriere;
 • declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • copie carte identitate;
 • copie certificat naștere, certificat căsătorie;
 • copie a diplomei de absolvire a studiilor superioare de specialitate;
 • documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniul achizițiilor publice;
 • copie carte de muncă/adeverință care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor universitare;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare cu mențiunea „Apt pentru muncă”
 • cazier judiciar.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Contract de 2,15 milioane de lei pentru reabilitarea blocurilor din municipiul Dorohoi

Actelor solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității.

 Bibliografie:

 • Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziițile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare al Contestațiilor;
 • Ordinul nr.1017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat;
 • Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Moldova Invest îți recomandă și ...   Ambulatoriul de recuperare neuromotorie din cadrul DGASPC Botoșani va fi modernizat cu peste 1,3 milioane lei 

Dosarele cu actele necesare în vederea angajării vor fi depuse la secretariatul societății, din str. 1 Decembrie nr.19 Botoșani.

Informaţii privind actele necesare pentru depunerea dosarelor, modul de organizare a selecţiei pot fi obţinute la secretarul Comisiei permanente de recrutare și selecţie în vederea angajării/Biroul Resurse Umane la numărul de  telefon  0231 517912, interior 108 sau 0760685426.


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Botoșani

To Top