Connect with us

GUVERNUL dă semnalul oficial al instalării CRIZEI ECONOMICE în ROMÂNIA

4c6fb2c3 9e77 4e25 9d4c 9044e3883ae2 - Moldova Invest

Romania

GUVERNUL dă semnalul oficial al instalării CRIZEI ECONOMICE în ROMÂNIA

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Ministerul Finanțelor a elaborat o ordonanță de urgență menită să reducă cheltuielile bugetare, oferind posibilitatea unei largi redistribuiri a bugetelor între diverse ministere și categorii de cheltuieli

Proiectul de ordonanță cuprinde măsuri precum transferul de fonduri de la ministere către fondul de rezervă al Guvernului, care este adesea utilizat la discreția executivului. De asemenea, proiectul propune amânarea plății unor drepturi salariale câștigate în instanță până în anul 2024, în paralel cu încetarea achizițiilor de mobilier și suspendarea finanțării evenimentelor din bani publici.

În mod obișnuit, pe parcursul anului aveau loc una-două rectificări bugetare, cu rolul de a redistribui fondurile de la un minister la altul sau între diverse capitole de cheltuieli. Această practică era necesară atunci când unele ministere nu reușeau să cheltuiască integral bugetul alocat, în timp ce altele depășeau limita de cheltuieli, finalizau proiecte mai devreme sau se confruntau cu costuri neașteptat de mari. Procesul de rectificare bugetară era de asemenea supus verificării și analizei din partea instituțiilor și autorităților independente, cum ar fi Banca Națională sau Consiliul Fiscal.

Cu toate acestea, transferurile propuse de Ministerul Finanțelor în proiectul de ordonanță actual nu pot fi supuse aceleiași verificări riguroase. Consiliul Fiscal a atras atenția de mai multe ori că Fondul de rezervă al Guvernului este utilizat la discreția acestuia, fără un cadru clar de supraveghere și control.

May be an image of 11 people, newsroom, office and text

Noile măsuri au devenit necesare după ce Guvernul a fost constrâns să aloce fonduri de urgență din fondul de rezervă către cofinanțări pentru proiecte europene gestionate de Ministerul Transporturilor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în cadrul exercițiului financiar anterior, notează Economedia.

Aceste proiecte au atins un grad de absorbție de 90%, iar în cazul în care cei restanți 10% nu vor fi cheltuiți până la sfârșitul anului, acești bani vor fi definitiv pierduți.

Se preconizează că proiectul ar putea fi publicat marți în transparență decizională.

Cele mai importante dispoziții incluse în noua ordonanță pregătită de Ministerul Finanțelor includ:

 • În cursul anului 2023, nu sunt permise încheierea de noi contracte pentru următoarele categorii de cheltuieli:
Moldova Invest îți recomandă și ...   Perspectivele și disparitățile economice pentru Regiunea Nord-Est

a) ”Bunuri și servicii” pentru alineatele ”Furnituri de birou” și ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”;

b) Reparații curente;

c) Bunuri de natura obiectelor de inventar;

d) Cărți, publicații și materiale documentare;

e) Consultanță și expertiză;

f) Pregătire profesională;

g) Studii și cercetări;

h) Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;

i) Alte cheltuieli, cu excepția alineatelor ”Chirii” și ”Executarea silită a creanțelor bugetare”;

j) Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor ce vizează domeniile ”Sănătate” și ”Asistență socială”;

 • În luna noiembrie-decembrie, plățile efectuate pentru cheltuielile cu bunuri și servicii sunt restricționate la o sumă care nu depășește media plăților realizate în perioada ianuarie-septembrie 2023, limitare valabilă în cadrul bugetului aprobat pentru această categorie de cheltuieli. Regulile date nu se aplică pentru cheltuielile legate de medicamente și materiale sanitare, servicii medicale, acțiuni și programe de sănătate, precum și pentru cheltuielile asociate unităților de învățământ preuniversitar și universitar.
 • În 2023, evenimentele comunitare, precum festivalurile, concerte, competiții locale, festivități sau sărbători tematice și evenimente similare, nu mai pot fi susținute din resurse publice, cu excepția finanțărilor obținute din donații și sponsorizări.
 • Plata sumelor indicate în titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cu termen scadent în anul 2023 și neachitate de Ministerul Finanțelor, se va efectua începând cu data de 1 aprilie 2024. În intervalul cuprins între 1 noiembrie 2023 și 31 martie 2024, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților suspendă emiterea titlurilor de plată.
 • Tranșele aferente anului 2023, stabilite în conformitate cu hotărâri judecătorești pentru acordarea unor drepturi salariale către personalul din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate, precum și tranșa corespunzătoare anului 2023 din sumele reprezentând drepturi salariale restante, stabilite în favoarea personalului din sistemul justiției prin acte administrative ale ordonatorilor de credite și care nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, vor fi plătite în anul 2024. Aceleași prevederi se aplică și în cazul tranșelor aferente anului 2023 din sumele stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, care se referă la acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor menționate în titluri executorii, în legătură cu drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar, așa cum sunt reglementate prin actele normative menționate la același alineat.
 • Suma alocată în bugetele ordonatorilor principali de credite la Titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, la Titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, la Titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”, precum și la Titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, poate fi transferată către Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, conform previziunilor din bugetul de stat pe anul 2023.
Moldova Invest îți recomandă și ...   În 2023, Antibiotice Iași a implementat investiţii de 98,05 milioane pentru proiecte care susţin obiectivele de afaceri şi creşterea sustenabilă

May be an image of 9 people and text that says "ROMÂNIEI"

 • Suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, precum și fondurile destinate plății burselor pentru elevii din școlile publice, care rămân neutilizate după data de 31 august 2023, vor fi transferate către Fondul de rezervă bugetară al Guvernului. Acest transfer trebuie efectuat în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
 • Fondul de rezervă bugetară al Guvernului poate fi utilizat pentru alocarea suplimentară a fondurilor din bugetul de stat către bugetele asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, în baza hotărârilor adoptate de Guvern.
 • Cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la poziția 43 din anexa nr.7 la Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 rămase nerepartizate la data de 15 decembrie 2023 se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2023.
 • Începând cu 1 noiembrie 2023, ordonatorii principali de credite din bugetul de stat care, la 31 octombrie 2023, înregistrează plăți sub 50% din alocarea bugetară aprobată pentru anumite categorii ale unui capitol bugetar, sunt obligați să transfere cel puțin 10% din suma alocată bugetară și a creditelor de angajament la Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, la cererea Ministerului Finanțelor. Acest transfer trebuie efectuat în termen de 5 zile de la data la care a fost solicitat. Procentul specific al transferului la Fondul de rezervă Bugetară este stabilit prin intermediul cererii emise de Ministerul Finanțelor.
Moldova Invest îți recomandă și ...   România se numără printre ţările din UE cu cea mai mare creştere a preţului la cacao şi ciocolată

Ministerul Finanţelor Publice: Modificări legislative care să impulsioneze utilizarea mijloacelor moderne de plată, cu efecte directe în prevenirea evaziunii fiscale

 • Începând cu 1 decembrie 2023, Fondul de rezervă bugetară al Guvernului va primi transferuri de sume reprezentând credite bugetare care nu au fost utilizate de către ordonatorii principali de credite din bugetul de stat, la solicitarea Ministerului Finanțelor. Transferul trebuie efectuat în termen de 5 zile de la data solicitării, fără a afecta activitățile curente și de investiții finanțate din surse externe nerambursabile sau din fonduri alocate prin PNRR. Transferul este condiționat de estimarea Ministerului Finanțelor cu privire la subutilizarea creditelor bugetare până la data de 31 decembrie 2023.
 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite sunt autorizați să aducă modificări la volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale instituțiilor publice subordonate, care sunt finanțate parțial din surse proprii, inclusiv prin adăugarea de subdiviziuni noi în clasificația bugetară pentru venituri și titluri noi pentru cheltuieli. De asemenea, pot efectua transferuri de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv între cheltuielile de personal, proiectele finanțate din surse externe nerambursabile și cheltuielile de capital, precum și între bugetele acestor entități, respectând prevederile bugetare aprobate la titlul 51 “Transferuri între unitățile administrației publice”. Toate aceste modificări trebuie să fie comunicate Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență.
 • Prin derogare ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și deangajament la titlul “Cheltuieli de personal” între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Romania

To Top